9. 3. – 11. 3. 2020

Brno – Orea Hotel Voroněž

Přihlásit se

Základní informace

Zaměření a cíl konference

Aktuální ročník je koncipován tak, aby odpovídal současnému stavu české energetiky, která by měla respektovat Státní energetickou koncepci, ekologické požadavky a moderní trendy ve výrobě a distribuci energie. Základní zatížení v ČR mají převzít jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje energie. Počítá se s postupným omezením spalování uhlí. Svou nezastupitelnou roli budou i nadále hrát teplárny při zajištění zásobování obyvatelstva teplem.

Obnovitelné zdroje budou hrát stále větší roli, ale nemohou být plnohodnotnou náhradou systémových elektráren. Fotovoltaické i větrné elektrárny budou vyžadovat vybudování mohutných akumulačních systémů, výroba bioplynu může vést k omezování domácí výroby potravin.

Výstavba nových jaderných zdrojů v EDU a JETE bude příležitostí pro české výrobce při výrobě a dodávkách komponent těchto bloků.

Průřezové disciplíny, jako je materiálová problematika, diagnostika, měření, regulace a další vědní disciplíny tak zůstanou v energetickém sektoru zachovány a budou mít na našich konferencích vždy dostatek prostoru k prezentaci. Totéž platí o nakládání s odpady, zajištění udržitelnosti ekonomiky, aplikaci kogeneračních jednotek, ale nově i o problémech, spojených s bateriovými úložišti a systémem řízení všech energetických procesů.

Termín konference

Konference se koná ve dnech 9. – 11. 3. 2020.

Na základě zkušeností řady firem z předchozích konferencí upozorňujeme všechny zájemce o konferenci, že účast vlastních pracovníků mohou vykazovat jako odborné školení zaměstnanců.

Sborník

Všechny referáty přednesené na konferenci budou publikovány v elektronickém sborníku, který bude všem účastníkům předán během registrace.

Místo konání konference

Kongresové centrum hotelu Orea Voroněž I.
Křížkovského 458/47
603 73 Brno

Vložné

Vložné na konferenci pro ročník 2020 činí 6 000,- Kč bez DPH. Změny u registrovaných osob jsou možné až do konání konference. Zrušení účasti je možné do 28. 2. 2020. Po tomto datu účtujeme storno poplatek ve výši 100%.

Jednací jazyk

Konference je organizována s mezinárodní účastí, jednací jazyky jsou čeština a slovenština.

Zodpovědné osoby

Odborný garant a prezident konference

Ing. Miroslav ECLER, CSc. - AVO

AVO

+420 608 402 991

Tajemník konference

Ing. Přemysl Kohout, MBA.

Moravská energetická, a.s.

+420 603 296 412

Organizační výbor konference
Organizační výbor konference

Ing. M. Enžl

UNIS Power, s.r.o.

+420 602 766 391

Ing. V. Kohout

Moravská Energetická, a. s.

+420 603 450 633

Prof. Ing. J. Purmenský, DrSc.

Centrum pokročilých inovačních technologií, VŠB - TU Ostrava

+420 722 959 605
Organizační výbor konference

Prof. Ing. J. Hyžík, Ph.D.

E.I.C. spol. s r.o.

+420 602 279 711

Ing. P. Křemínský

První brněnská strojírna, a.s.

+420 737 262 915

Prof. Ing. S. Veselý, CSc.

EKOL Brno, spol. s r.o.

+420 602 536 550

Klíčové termíny

10. prosince 2019

rozeslání prvního oznámení

1. ledna 2020

zahájení elektronické registrace účastníků a příjmu příspěvků

31. ledna 2020

zaslání anotací přednášek účastníky konference

10. února 2020

rozeslání oznámení o přijetí přednášky dle obdržených anotací

20. února 2020

rozeslání druhého oznámení s programem konference registrovaným účastníkům

28. února 2020

zaslání textů přednášek
9. – 11. března 2020  |  konání konference

Tématické okruhy konference

Česká energetika, její perspektiva a ekonomické aspekty

Sekci řídí: Ing. V. Kohout

Celostátní koncepce a trendy ve výrobě, distribuci a spotřebě energie, perspektivy a rozvoj podporovaných energetických oblastí. Energetická investiční politika a ekonomické hodnocení investic.

Návrh a realizace kotlů

Sekci řídí: Ing. M. Enžl

Možnosti výstavby elektrárenských kotlů v ČR a zahraničí, parní kotle s nadkritickými parametry, průmyslové kotle a kotle pro speciální účely.

Materiály pro tepelně – energetická zařízení + provozní diagnostika

Sekci řídí: Prof. Ing. J. Purmenský, DrSc.

Žárupevné oceli pro nadkritické parametry, jejich užitné vlastnosti, zkoušení, strukturní stabilita a její degradace vlivem vysokoteplotní expozice. Technologie svařování a vlastnosti svarových spojů, odhady zbytkové životnosti energetických zařízení.

Provoz, údržba, měření a servis energetických zařízení

Sekci řídí: Ing. P. Křemínský

Poznatky a provozní zkušenosti z provozu kotlů, informace o jejich modernizaci, výsledky zajímavých provozních měření, nové poznatky v údržbě kotlů a prodlužování jejich životnosti.

Zařízení pro energetické využití odpadů

Sekci řídí: Prof. Ing. J. Hyžík, Ph.D.

Stav přípravy projektů energetického využívání odpadů v ČR. Financování projektů energetického využívání odpadů a zkušenosti se získáváním podpory v rámci EU.

Zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie

Sekci řídí: Prof. Ing. S. Veselý, CSc.

Teplárenské systémy s parními i spalovacími turbínami, kogenerační a trigenerační jednotky všech typů, kogenerace při využívání obnovitelných zdrojů energie. Problematika podpory KVET.

Současné trendy v energetice

Sekci řídí: Ing. P. Kohout, MBA

Očekávané změny v energetických zdrojích, decentralizované a obnovitelné zdroje a akumulace energií.

Do startu konference zbývá

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Partneři